รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

………………………………

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดนั้น

 

ในการนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาวได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วไปกัน

 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-10-03-4141296 22 ครั้ง