รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

………………………………

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดนั้น

 

ในการนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาวได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วไปกัน

 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่   3   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-10-03-6967575 24 ครั้ง