ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎรสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร

สำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลแม่ยาว   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

---------------------------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

                 เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร สำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลแม่ยาว ระหว่าง วันที่   2   ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  ราคากลาง 146,283.50.-บาท      (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์-)ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560

 

 

              (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ.......จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร  

    สำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลแม่ยาว

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ งานทะเบียนราษฎร  สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.......... 146,283.50.-......................บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....วันที่ 25 กันยายน 2560.....เป็นเงิน.... 146,283.50.-......บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          4.1 บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย)จำกัด  เลขที่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี

                 เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร      

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          1. นางณัฐชยา มาลัย                ตำแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ               ประธานกรรมการ

          2. นายธีรพงค์  กุลวงค์             ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง                             กรรมการ

          3. นายอภิชาต กันธิยะเขียว        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน     กรรมการ