ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 640x350x330 ซม. จำนวน 1 รายการ

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

………………………………

 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง       ราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

                                                                               

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและ                     รายละเอียดราคากลาง จัดซื้อเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว  ขนาดไม่น้อยกว่า

640 x 350 x 330 ซม. จำนวน  1  รายการ  ราคากลาง 149,800 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

                                           ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  กรกฎาคม  2560

 

 

                                                              

       (  นายพงษ์พันธ์   ต๊ะถา  )

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

ตาราง ปปช.07

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

1.

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...................................150,000.-............................................ บาท

 

   3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)..............................20 มิถุนายน 2560.....................................

 

       เป็นเงิน...........149,800.-.................บาท

 

   4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

   4.1 เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยขนาดไม่น้อยกว่า 640x350x330 ซม. จำนวน 1 ชุด โดยมีราคาเสนอ ดังนี้

         - ร้านจริงใจการค้า เลขที่ 94 หมู่ 3  ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

           ขอเสนอราคาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ราคา  149,800.-  บาท

           รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย   

               คุณสมบัติทั่วไป

                   1. พลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติกเป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทีลิน (LLDPE) ซึ่งมีความทนทาน

                       แข็งแรง มีความหนาพิเศษ สวยงามและมีความยืดหยุ่นป้องกันรังสียูวีได้

                   2. เหล็กโครงสร้างและชิ้นส่วนเหล็ก ได้รับการชุบเคลือบกันสนิม

                   3. น๊อต-สกรู ที่ใช้ในการยึดเครื่องจะเป็นระบบกันคลาย ต้องออกแบบให้ซ่อนหัวน๊อตหรือ

                       ปลายตัดหัวมน

                   4. การติดตั้ง ต้องสามารถรับแรงสูงสุดต่อตำแหน่งที่ออกแบบสำหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการ

                       พลิกคว่ำ เอียง  เลื่อน หรือเคลื่อนตัวได้ความแข็งแรงในการยึดหรือฝังฐานของเครื่องเล่น

                   5. มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

               รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

               เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขนาดไม่น้อยกว่า 640x350x330 ซม.  จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย             

                   1. ชุดหลังคา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 30ซม. จำนวน 2 ชุด

                   2. ชุดสไลเดอร์แบบเดี่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า 130x40 ซม. (ยาวxกว้าง) จำนวน 1 ชุด

                   3. ชุดสไลเดอร์แบบท่ออุโมงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 130x40 ซม. (ยาวxกว้าง) จำนวน 1 ชุด

                   4. ชุดสไลเดอร์แบบวน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.จำนวน 1 ชุด

          5. ชุดบันไดทางขึ้น ผลิตจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x30 ซม. (ยาวxกว้าง) จำนวน 1 ชุด

          6. ชุดบันไดทางขึ้นแบบปีนป่ายพลาสติกรูปจาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  100 ซม.

              (ยาวx กว้าง) จำนวน 1 ชุด

 

         

          7. เสาหลัก ผลิตจากเหล็กโครงสร้างท่อกลม เนื้อหนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของเสาไม่   

              น้อยกว่า 5 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร จำนวน 12 ต้น

          8. แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 75x75 (ยาวxกว้าง) ผลิตจากเหล็กเจาะรู

              เพื่อระบายน้ำ จำนวน 4 ชุด

          9. ผนังกันตก ขนาดไม่น้อยกว่า 55x85 ซม. (กว้างxสูง) จำนวน 4 ชุด

          10. ผนังกันตกทางออกสไลเดอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x85 ซม. (กว้างxสูง) จำนวน 1 ชุด

          11. ชุดอุปกรณ์ประดับหัวเสา จำนวน 3 ชุด

          12. ชุดอุปกรณ์ประดับฐานเสา จำนวน 12 ชุด

          13. อุปกรณ์เชื่อมต่อเสา เป็นระบบประกับกลมรัดเสา ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย เนื้อหนา

                         ปลอดสนิม ผ่านการอบระบบ POWDER COATING ทำให้ป้องกันรังสียูวีได้

 

         - ร้านเอ็นเอสพี รุ่งเรืองกิจ เลขที่ 163 หมู่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี          

           ขอเสนอราคาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ราคา 180,000.-  บาท

 

         - ฐิติรัตน์เครื่องเขียน เลขที่ 45 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขอเสนอ 

           ราคาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ราคา 170,000.-  บาท

 

   5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       5.1  นางฐิรนันท์  แก้วสุ             ตำแหน่ง ครู                          ประธานกรรมการ

       5.2  นางสาวสมพร  ชาวเทิง      ตำแหน่ง ครู                          กรรมการ

       5.3  นางสาวพัชรา  วังอินทร์      ตำแหน่ง ครู                          กรรมการ