ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว

ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

---------------------------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

                 เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สถานที่ก่อสร้าง  เทศบาลตำบลแม่ยาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ปริมาณงาน     1. งานอาคาร ความกว้าง 5.00 เมตร ขนาดความยาว 8.90 เมตร  2.งานปรับปรุงห้องน้ำ ความกว้าง 2.00 เมตร ขนาดความยาว 3.00 เมตร   ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 300,000.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่     17    เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

              (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ.......โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว ตำบลแม่ยาว

   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........300,000.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงราย สถานที่ก่อสร้าง  เทศบาลตำบลแม่ยาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ปริมาณงาน     1. งานอาคาร ความกว้าง 5.00 เมตร ขนาดความยาว 8.90 เมตร  2.งานปรับปรุงห้องน้ำ ความกว้าง 2.00 เมตร ขนาดความยาว 3.00 เมตร   ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ.....วันที่  29  มิถุนายน  2560.........เป็นเงิน......300,000.-.....บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1  ปร.4       จำนวน 5 แผ่น

          5.2  ปร.5       จำนวน 1 แผ่น

          5.3  ปร.6.       จำนวน 1 แผ่น                                

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          6.1. นายชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง                    เป็นประธานกรรมการ

          6.2. นายธีรพงค์  กุลวงค์       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                 เป็นกรรมการ

          6.3. นายภาณุ  จันหลวง       ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน                        เป็นกรรมการ