ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

……………………………………………

 

                   ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน      ราคากลาง 2,300,000.-บาท (-สี่สองล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่     E1/๒๕60 ลงวันที่ 26  พฤษภาคม 2560

                 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย โดยกำหนดประมูลในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-10.30 น. นั้น

                   ปรากฏว่า บริษัท นิวสตาร์ แมชชินเนอรี่ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โครงการดังกล่าว ในวงเงิน 2,284,000.-บาท (-สองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 0.70

                   คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาแล้ว ตกลงรับราคาของผู้เสนอราคาในราคาดังกล่าว

                   ประกาศ  ณ  วันที่ 23  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

                                                                  (ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการ

                                                  (นายธีรพงค์ กุลวงค์)

                                    (ลงชื่อ)สิบเอก                             กรรมการ

                                                                                  (อนุรักษ์ ปงปัญญะยืน)

                                                                    (ลงชื่อ)                                   กรรมการ       

                                                                                 (นายธีรวัฒน์  วุฒิการณ์)