ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ ถนนสายบ้านดงเจริญ – บ้านท่าหลุก , ถนนสายบ้านริมกก – บ้านห้วยทรายขาว , ถนนสายบ้านทรายมูล – บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

                                                            โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ ถนนสายบ้านดงเจริญ – บ้านท่าหลุก , ถนนสายบ้านริมกก – บ้านห้วยทรายขาว ,                                                                                   ถนนสายบ้านทรายมูล – บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

……………………………………………

                   ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ ถนนสายบ้าน      ดงเจริญ – บ้านท่าหลุก , ถนนสายบ้านริมกก – บ้านห้วยทรายขาว , ถนนสายบ้านทรายมูล – บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ราคากลาง 4,822,000.-บาท (-สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/๒๕60 ลงวันที่ 25  พฤษภาคม 2560

                  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 14 ราย โดยกำหนดประมูลในวันที่ 19  มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-10.30 น. นั้น

   ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริบุญลักษณ์ เป็นผู้ชนะการประมูล โครงการดังกล่าว ในวงเงิน 4,730,000.-บาท (-สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 1.91

                   คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาแล้ว ตกลงรับราคาของผู้เสนอราคาในราคาดังกล่าว

                   ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

                                                                                        (ลงชื่อ)……………………………………..…….ประธานกรรมการ

                                                                                                            (นายบรรจบ  มาลาวิลาศ)

                                                                                       (ลงชื่อ)…………………………………………….กรรมการ

                                                                                                              (นายธีรพงค์  กุลวงค์)

                                                                                         (ลงชื่อ)………………………………..………….กรรมการ

                                                                                                                (นายชูชาติ  บุญทา)