ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบงแดง (บ้านบริวาร) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบงแดง (บ้านบริวาร) บ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

---------------------------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

                  เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบงแดง (บ้านบริวาร) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบล   แม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    สถานที่ก่อสร้าง  ที่พิกัด  577953 , N 2206312 ถนนสายบ้าน  บงแดง (บ้านบริวาร) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ปริมาณงาน  1. งานขุดวางท่อ คสล. จำนวน 10.00 ท่อน 2. ผนังกันน้ำเซาะ ด้านหน้า กว้าง 1.50 เมตร ความสูง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร , ด้านหลัง กว้าง 1.50 เมตร ความสูง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด  ราคากลาง 27,500.- บาท  (-สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่   22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

                  (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                      นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ.......ปรับปรุงถนนสายบ้านบงแดง (บ้านบริวาร) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.........27,500.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบงแดง (บ้านบริวาร) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    สถานที่ก่อสร้าง  ที่พิกัด  577953 , N 2206312 ถนนสายบ้านบงแดง (บ้านบริวาร) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ปริมาณงาน  1. งานขุดวางท่อ คสล. จำนวน 10.00 ท่อน 2. ผนังกันน้ำเซาะ ด้านหน้า กว้าง 1.50 เมตร ความสูง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร , ด้านหลัง กว้าง 1.50 เมตร ความสูง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ.....วันที่  15  มิถุนายน 2560.........เป็นเงิน......27,500.-.....บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1 ปร.6  จำนวน 1 แผ่น

          5.2 ปร.5  จำนวน 1 แผ่น

          5.3 ปร.4  จำนวน 2 แผ่น                        

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          6.1. นายไพรัตน์  การะเกตุ    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                   เป็นประธานกรรมการ

          6.2. นายภาณุ  จันหลวง       ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน                        เป็นกรรมการ

          6.3. นายธีรวัฒน์  วุฒิการณ์   ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                        เป็นกรรมการ