จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านจะแล – บ้านยะฟู – ดอยบ่อ (เส้นทางบ้านยะฟู) (บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ

อ่านข่าวต่อ

ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านแคววัวดำ หมู่ที้ 12 – บ้านอาดี่(บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านจะต่อเบอ – บ้านจะฟู จะก่า (บ้านบริวาร) บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่ 18) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านอาเกอะ 1 – บ้านหมอผี – บ้านป่าแล (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ