จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านจะแล – บ้านยะฟู – ดอยบ่อ (เส้นทางบ้านยะฟู) (บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ

อ่านข่าวต่อ

ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านแคววัวดำ หมู่ที้ 12 – บ้านอาดี่(บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านจะต่อเบอ – บ้านจะฟู จะก่า (บ้านบริวาร) บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่ 18) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านอาเกอะ 1 – บ้านหมอผี – บ้านป่าแล (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ 12 – บ้านอาเกอะ 1 (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านพนาสวรรค์ – บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ