จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 640x350x330 ซม. จำนวน 1 รายการ

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 640x350x330 ซม. จำนวน 1 รายการ

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ ถนนสายบ้านดงเจริญ – บ้านท่าหลุก , ถนนสายบ้านริมกก – บ้านห้วยทรายขาว , ถนนสายบ้านทรายมูล – บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบงแดง (บ้านบริวาร) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 7ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการขุดรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเปลี่ยนท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

อ่านข่าวต่อ