จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมลำเหมืองลำน้ำแม่ยาว (ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำและคันลำเหมือง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 และบ้านท่าหลุก หมู่ที่ 16)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลแม่ยาว (ต่อเติมห้องเก็บของกองคลัง) กลางตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (บ้านออบเสือแหวน – บ้านสามเส้า (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 15) ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่ยาว (ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและสำนักงานปางช้าง บ้านรวมมิตร หมู่ที่ 2)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 640x350x330 ซม. จำนวน 1 รายการ

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 640x350x330 ซม. จำนวน 1 รายการ

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

อ่านข่าวต่อ