กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นางภัทรภร ฤทธิชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชุติภา ฤทธิพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสกานัฎฐ์ รุ้งธนากร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสิริชัย กำแพงคำ

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายนฤเบศท์ อินต๊ะมา

คนงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ ไฟปลิว

คนงานทั่วไป

นายสำราญ ใจยะ

คนงานทั่วไป

นางสาวจารุเนตร สุรินทร์ตา

คนงานทั่วไป

นายวิศรุต สนิทวงค์

คนงานทั่วไป

นางสาวศรีประภา พิงค์หาญ

คนงานทั่วไป