หน่วยตรวจสอบภายใน

นางพนิตานันท์ กรรณิกา

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ