กองช่าง

นายไพรัตน์ การะเกตุ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นายบรรจบ มาลาวิลาศ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายขวัญชัย สายเครือคำ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายภาณุ จันหลวง

นายช่างโยธาชำนาญงาน