กองช่าง

นายไพรัตน์ การะเกตุ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นายสุเจนต์ ไขแสงจันทร์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)

- ว่าง -

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายขวัญชัย สายเครือคำ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายภาณุ จันหลวง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมศาสตร์ กำแพงคำ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายสมพงค์ ยาน๊ะนวล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพงศธร เทพสุภา

คนงานทั่วไป

นายสมโภชน์ สมมุติกาศ

คนงานทั่วไป

นายพงษ์กร เจริญลิ้วสกุล

คนงานทั่วไป