กองการศึกษา

นางเมทินี ใจจะดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

นางสาวประไพร พาระคุณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นายสุทธินันท์ ปัญโญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศุภรดา ธนินท์รัฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวบุษบากร สันยาว

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางฐิรนันท์ แก้วสุ

ครู คศ.2

นางอัมพร เจ๊กคำ

ครู คศ.2

นางนงคราญ พงค์ลังกา

ครู คศ.1

นางศิริวรรณ์ นามลังกา

ครู คศ.1

นางสาวอรภิญ อภิญญาวิศาล

ครู คศ.1

นายสมศักดิ์ วงศ์จารี

ครู คศ.1

นางวลัยพร ชมภูพิทักษ์

ครู คศ.1

นางทิวาพร กาทู

ครู คศ.1

นางสาวสมพร ชาวเทิง

ครู คศ.1

นางสาวเด่นนภา อะทะผะสุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเกรียงศักดิ์ สาคร

คนงานทั่วไป

นายประกิจ ดูกร

คนงานทั่วไป

นางสาวพัชรี ยาน๊ะนวล

คนงานทั่วไป

นางบุดี จินะ

ผู้ดุแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางจันทร์ตา จุไรภัทร

ผู้ดุแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางกัญญารัตน์ ดวงแก้ว

ผู้ดุแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางจันศรี ชัยชนะ

ผู้ดุแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางสมฤทัย จะนู

ผู้ดุแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)