กองการศึกษา

นางเมทินี ใจจะดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

นางสาวประไพร พาระคุณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นายสุทธินันท์ ปัญโญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ