กองการศึกษา

นางเมทินี ใจจะดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

นางสาวประไพร พาระคุณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นายสุทธินันท์ ปัญโญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศุภรดา ธนินท์รัฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

- ว่าง -

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวเด่นนภา อะทะผะสุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเกรียงศักดิ์ สาคร

คนงานทั่วไป

นายประกิจ ดูกร

คนงานทั่วไป

นางสาวพัชรี ยาน๊ะนวล

คนงานทั่วไป