กองคลัง

นางสาวอรพินท์ โกเสนตอ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางธาราพรรณ ม่วงวงษ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางธานุมาศ จันหลวง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางเบญจมาศ หล้าเต๋จ๊ะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอภิญญา ตาแปง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน