กองคลัง

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

นางสาวอรพินท์ โกเสนตอ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางธาราพรรณ ม่วงวงษ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางธานุมาศ จันหลวง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวภาณินี วงศ์ใหญ่

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางเบญจมาศ หล้าเต๋จ๊ะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอภิญญา ตาแปง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกุสุมนิภา คำโมนะ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

- ว่าง -

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน