สำนักปลัดเทศบาล

นายพิรัฐ กันคำ

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางณัฐชยา มาลัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวสกานัฏฐ์ รุ้งธนากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางญาณี มหาวงศนันท์

นิติกรชำนาญการ

นางปรวีธาดา แซ่เฮง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางจันพาพร เตชะวงศ์

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพชำนาญการ

นางวิราพร สุวรรณดารักษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายชูชาติ บุญทา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกพิชัย พนาสง่าวงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

สิบเอกอนุรักษ์ ปงปัญญะยืน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางชไมพร สายเครือคำ

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นางปารณี ธิแก้ว

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอภิชาต กันธิยะเขียว

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวกรกนก ดิลกรัตนตระกูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน