สำนักปลัดเทศบาล

นายพิรัฐ กันคำ

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางณัฐชยา มาลัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางญาณี มหาวงศนันท์

นิติกรชำนาญการ

นางปรวีธาดา แซ่เฮง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวิราพร สุวรรณดารักษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายชูชาติ บุญทา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกพิชัย พนาสง่าวงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางชไมพร สายเครือคำ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางปารณี ธิแก้ว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอภิชาต กันธิยะเขียว

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นางสาวกรกนก ดิลกรัตนตระกูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน