สำนักปลัดเทศบาล

นางทัชชกร สุวรรณจักร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางณัฐชยา มาลัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางญาณี มหาวงศนันท์

นิติกรชำนาญการ

นางปรวีธาดา แซ่เฮง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวิราพร สุวรรณดารักษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางปารณี ธิแก้ว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอาภาพร จิระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชูชาติ บุญทา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางชไมพร สายเครือคำ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายธีรพงค์ กุลวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกรกนก ดิลกรัตนตระกูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบเอกพิชัย พนาสง่าวงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นางสาวชาดา แสนเสมอใจ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวทิพยาวัลย์ อภิญญาวิศาล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพงค์พันธ์ รวดเร็ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายมิ่งกำพล สมจิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายภิฌาภพ อภิญญาวิศาล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายไพโรจน์ สิทธิพรม

พนักงานขับรถยนต์

นางวารุณี กำแพงคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมพงศ์ กันทะคำแหง

คนงานทั่วไป

นายประสงค์ ใจยะ

คนงานทั่วไป

นายวิชัยเดช เทพสมเกตุ

คนงานทั่วไป

นายนพพร เทพวงค์

คนงานทั่วไป

นายศุภโชค สุขสถิตย์

คนงานทั่วไป

นางสาวระพีพร อินต๊ะอ้าย

คนงานทั่วไป

นายอุทัย ทาเลเค

คนงานทั่วไป

นายอภิสิทธิ์ อภิญญาวิศาล

คนงานทั่วไป

นายไพโรจน์ เทพสมรส

คนงานทั่วไป

นายคเชทร์พงษ์ ระกิติ

คนงานทั่วไป

นางสาวนิศารัตน์ ปัญญาโกญ

คนงานทั่วไป

นายแดง แก้วปู่วัตร์

คนงานทั่วไป

นายวรานนท์ สมณี

คนงานทั่วไป