ผู้บริหารฝ่ายประจำ

นางปาณิสรา แสงทาน

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายธุวานันทน์ กันคำ

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นางทัชชกร สุวรรณจักร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

นายไพรัตน์ การะเกตุ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นางเมทินี ใจจะดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

นางณัฐชยา มาลัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวอรพินท์ โกเสนตอ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเจนต์ ไขแสงจันทร์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)