ผู้บริหารฝ่ายประจำ

นางปาณิสรา แสงทาน

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายพิรัฐ กันคำ

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นางเมทินี ใจจะดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

นายไพรัตน์ การะเกตุ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นางณัฐชยา มาลัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวประไพร พาระคุณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นางสาวอรพินท์ โกเสนตอ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นายบรรจบ มาลาวิลาศ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)