สมาชิกสภาเทศบาล

นาย ปราจิต พลาศรัย

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

นายพิชัย แข่งขัน

รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

นางปาณิสรา แสงทาน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

นายประเสริฐ เทพสมเกตุ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1

นางคำมูล บรรเรียนกิจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1

นางพิสมัย ศิริลักษณ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 1

นายขจร ยานะนวล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2

นายชัชชัย ปอซาง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2

นางจินดารัตน์ รัตนธนภรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2

นายสุรสิงห์ มามุ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2

นายมีชัย เผ่าภานุวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว เขต 2