ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

นายสุรสิทธิ์ สาคร

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

นายอัครพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

นายนฤบดินทร์ จิ่งมาดา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว