แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

► ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<<เอกสาร>>

 

► คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลแม่ยาว

<<เอกสาร>>

 

► แผนการจัดการเรียนรู้

<<เอกสาร>>

 

► เนื้อหาแผนการจัดการความรู้

<<เอกสาร>>