รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562