รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินของเทศบาลตำบลแม่ยาว จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562