รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 กรกฏาคม -กันยายน 2562