ประกาศ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตาบลแม่ยาว ปีงบประมาณ 2562

<<คลิ๊ก>>