ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITAS) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งในการประเมินดังกล่าว จะต้องทราบผลการประเมินของบุคคลภายนอกหน่วยงานมาประกอบเพื่อวัดผลด้วย

                   ดังนั้น  เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยสามารถเข้าประเมินได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2562

1.   https://itas.nacc.go.th/go/eit/9z3jg0 หรือ