รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ครุฑ 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม

และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

...................................................

                    ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558, ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ยาว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕9 และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลตำบลแม่ยาว ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลแม่ยาว ลงวันที่            7 ตุลาคม ๒๕๕8 เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี        ธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น

                   เพื่อให้การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ประกาศไว้ เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕9 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ นั้น

         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61

                                                           

         

    ( นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา )

 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561

1.ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

 1. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

 

1.1.1) โครงการอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินโครงการอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ของบุคลากรให้แก่ คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 95 คน

 

R ดำเนินการ

£ ไม่ได้ดำเนินการ

1.1.2) โครงการ/กิจกรรมธรรมะสัญจร

ดำเนินการกิจกรรมโดยการเข้าวัด ฟังธรรม ทุกวันพระ

(เวียนวัดในตำบลแม่ยาว)

 

R ดำเนินการ

£ ไม่ได้ดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

 

ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้

1. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

2. จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

3.ร่วมกิจกรรมการตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

4.ร่วมกิจกรรม/โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ

5.ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

7. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ

R ดำเนินการ

£ ไม่ได้ดำเนินการ

 

 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/เพื่อสร้างวินัยขององค์กร (กิจกรรม 5 ส.)

 

ดำเนินการจัดกิจกรรม/เพื่อสร้างวินัยขององค์กร โดยจัดโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิค 5 ส โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้บริหาร ฝ่ายสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 80 คน

R  ดำเนินการ

£  ไม่ได้ดำเนินการ

 

1.1.5)  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเทศบาล

 

ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเทศบาล

โดยจัดกิจกรรมการอบรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 

R  ดำเนินการ

£  ไม่ได้ดำเนินการ

 

 1. ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างดีเด่น

 

ดำเนินการโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน โดยการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น

 

R  ดำเนินการ

£  ไม่ได้ดำเนินการ

 

 1.  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ

2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย

 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ

 

R ดำเนินการ

      ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ

£ ไม่ได้ดำเนินการ

 

2.2.1)  ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน

R ดำเนินการ   3  ช่องทาง

     1.  ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่เทศบาล

     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี

     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ เทศบาลตำบลแม่ยาว

£ ไม่ได้ดำเนินการ

 

 1.  

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน

ทุกเดือน

R ดำเนินการ

     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของเทศบาลตำบล แม่ยาว จำนวน  12  ครั้ง

£ ไม่ได้ดำเนินการ

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร

R ดำเนินการ

     ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3

£ ไม่ได้ดำเนินการ

 

 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

R ดำเนินการ

     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ

£ ไม่ได้ดำเนินการ

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน

4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

 

R ดำเนินการ

     จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ

£ ไม่ได้ดำเนินการ

 

4.2 นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต

 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด์ของเทศบาล

 

R ดำเนินการ

     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้

     -ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน

     -แผ่นผับสรุปการดำเนินการทางวินัย

     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ เทศบาลตำบลแม่ยาว

£ ไม่ได้ดำเนินการ

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ยาว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ปัจจัยสนับสนุน

 1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 2. พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ

                   ปัญหาอุปสรรค

 1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้

เป็นรูปธรรม

 1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ

                   ข้อเสนอแนะ

 1. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เห็นควรดำเนินการดังนี้
 1.  กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
 2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้

 1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

                                      ลงชื่อ………………………………………………ผู้รายงาน        

          ( นางปรวีธาดา  แซ่เฮง )

      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                                          วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

 

หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เช่น สำเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-05-03-1147927 41 ครั้ง