การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน แม่ยาวเกมส์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลแม่ยาวจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน แม่ยาวเกมส์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีการเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬา ประชาชนทุก 18 หมู่บ้าน รวมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ซึ่งในปีนี้ขบวนของเทศบาลได้เน้นการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ยังมีการแข่งขันกีฑาของนักเรียนโรงเรียนในตำบลแม่ยาว และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ก็มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของภาคประชาชน และในช่วงเย็นก็มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชน นักเรียน และพนักงานเทศบาลทุกคนที่มีส่วนร่วมต่างก็ได้รับความสนุกสนานกันอย่างมาก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-02-14-9182776 69 ครั้ง
2. 2019-02-14-8558529 65 ครั้ง
3. 2019-02-14-9595619 63 ครั้ง
4. 2019-02-14-7376138 68 ครั้ง
5. 2019-02-14-8667771 65 ครั้ง
6. 2019-02-14-1438247 67 ครั้ง
7. 2019-02-14-2623551 63 ครั้ง
8. 2019-02-14-3171286 65 ครั้ง
9. 2019-02-14-8532389 85 ครั้ง
10. 2019-02-14-3342962 68 ครั้ง
11. 2019-02-14-3938634 68 ครั้ง
12. 2019-02-14-9774684 63 ครั้ง
13. 2019-02-14-5417828 65 ครั้ง
14. 2019-02-14-7995824 63 ครั้ง
15. 2019-02-14-8369985 63 ครั้ง
16. 2019-02-14-8373319 147 ครั้ง
17. 2019-02-14-4424347 65 ครั้ง
18. 2019-02-14-3527246 64 ครั้ง
19. 2019-02-14-2365871 84 ครั้ง