รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2562

 

 

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

*******************

                   ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยาว  ได้จัดทำรายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน  ทุก สามเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 10 การตรวจเงิน “ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

                   จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์  รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 2562  (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                        ประกาศ ณ  วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ.2562

 

                                                       (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-01-04-7181431 61 ครั้ง
2. 2019-01-04-1186911 58 ครั้ง