การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

 

  ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง    การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ของเทศบาลตำบลแม่ยาว

ประจำปีงบประมาณ  2562

                                             …………………………………………………………….

                                                                                                                  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยไม่ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตราบเท่าที่ข้อมูลข่าวสารนั้นไม่เป็นความลับข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยหลักการจึงต้องเปิดเผยทั้งหมด เว้นแต่กรณีของความลับซึ่งต้องเป็นความลับที่แท้จริงและคงถือเป็นความลับเท่าที่จำเป็น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเทศบาลตำบลแม่ยาว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องในการขอข้อมูลข่าวสารที่ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่นหรือเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยสามารถยื่นเรื่องขอข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวัน เวลาราชการ หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-737059 ต่อ 116 และสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.maeyao.go.th

                                                                                                                            

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ   วันที่  16  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561

 

                                               

 

(นายพงษ์พันธ์    ต๊ะถา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-11-16-8527752 61 ครั้ง