ระบบหรือมาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน

 

ดาวน์โหลด ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลแม่ยาว  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

***************************

 

 

         

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-08-17-2514277 39 ครั้ง