ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม

และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

...................................................

                    ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558, ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ยาว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลตำบลแม่ยาว ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลแม่ยาว ลงวันที่            7 ตุลาคม 2558 เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี        ธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น

                   เพื่อให้การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ประกาศไว้ เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕9 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ นั้น

         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

                                                           

         

    ( นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา )

 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-10-02-5543473 39 ครั้ง