งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

 

                                                                                                  

 

 

  

       ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

                                                                                         เรื่อง  งบแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ

              ประจำเดือน   กรกฏาคม 2561

          .........................................

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ ๙๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับ – จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอด้วย และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 12 การจัดทำรายงาน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ 75 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำทุกเดือน

                   ดังนั้น    เทศบาลตำบลแม่ยาว     จึงได้ปิดประกาศงบแสดงรายรับ – รายจ่ายและ  งบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน   กรกฏาคม 2561   เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                                                                ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

                                                                                                                               


                                              พงษ์พันธ์ ต๊ะถา                                                                        

                                         (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-08-01-6633125 44 ครั้ง
2. 2018-08-01-3564313 45 ครั้ง