รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ  2560

เทศบาลตำบลแม่ยาว  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

1

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานป.ป.ท.และสำนักงานป.ป.ช.

 

/

หน่วยงานได้รับทราบผลการประเมินแล้ว ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และนำมาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปีต่อไป

2

โครงการอบรมด้านจริยธรรมคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี2560

30,000

 

บุคลากรเข้าร่วมการอบรมร้อยละ 90 การวัดผลก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมมีคะแนนสูงขึ้น

3

รวมพลังแห่งความภักดี (จัดให้มีการปฏิญาณตนในวันทำกิจกรรมสำคัญของเทศบาล

 

/

บุคลากรในสังกัด 75 คนได้ร่วมปฏิญาณตนที่จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคบาทและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4

กิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

 

/

บุคลากรในสังกัดได้ทราบถึงสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีผู้รับการฝึกอบรม

5

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2560

10,000

 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ทำการพัฒนาในเขตสำนักงานเทศบาล

6

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำตำบลแม่ยาว

 

15,000

 

ผู้นำตำบลแม่ยาวได้มีทัศนคติที่ดี รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ ยึดมั่นหลักคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต

7

กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เชิดชู ยกย่องคนดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง

 

/

บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ มีความภาคภูมิใจในการประพฤติตัวเป็นคนดี มีคุณธรรม

8

กิจกรรมการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ

 

/

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นผลการวัดผลก่อนทำกิจกรรมและหลังทำกิจกรรมได้ผลคะแนนดีขึ้น

9

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว

10,000

 

สามารถปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสโดยกำหนดเนื้อหาสอดแทรกด้านการต่อต้านการทุจริตในชุมชน

10

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

10,000

 

เด็กได้รับการพัฒนกาจิตสำนึกต้านการทุจริต

11

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560(เป็นการบรรยายสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายในการอบรมหลักสูตรต่างๆ)

 

240,000

 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตนเองได้ตามสภาพพื้นที่มีภูมิต้านทานการทุจริตในชุมชนโดยไปศึกษาดูงานด้วย

12

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

30,000

 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตนเองได้ตามสภาพพื้นที่

มีภูมิต้านทานการทุจริตในชุมชน

13

กิจกรรมให้ความรู้และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

/

.สร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่างสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตในชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวนทั้งหมด 18 หมู่บ้าน

14

โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ  (ที่มาจากภาคประชาชน)

 

/

คณะกรรมการฯสามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดหาพัสดุให้เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดการทุจริตได้

15

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมาที่ศูนย์ดำรงธรรมฯและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ทุกวัน หรือที่เว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของเทศบาล

 

/

ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตได้มีประสิทธิภาพตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ เวปไซด์ของเทศบาล และเฟสบุ๊ก

16

มีคู่มือสำหรับประชาชนสำหรับเผยแพร่บนเว็บไซด์ของเทศบาล

 

/

ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้บริการต่างๆได้ก่อนมาขอรับบริการ

17

ทุกสำนัก/กองจัดทำระบบควบคุมภายในครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

 

/

ได้จัดแล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบในเวลาที่กำหนด

18

มีคู่มือในการปฏิบัติงานแนวทางในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

 

/

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ และปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่อไป

19

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

/

1.ยกระดับจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

2.ปลุกจิตสำนึกยึดมั่นหลักคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต

20

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

/

1.เผยแพร่ข้อมุลข่าวสารต่อสาธารณะ

2.ลดปัญหาการทุจริต

3.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

 

21

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปงบประมาณ โครงการต่างๆ

 

/

มีเอกสารข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯกำหนด

22

การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซด์เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

/

ได้ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการ ในเว็ปไซด์ของเทศบาลทุกโครงการ

23

มีช่องทางการแจ้งข้อมูลการทุจริต รับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ที่หลากหลาย รวดเร็ว และมีเจ้าหน้าที่ประจำรับเรื่อง

 

/

จำนวนข่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์เฟสบุ๊คเจ้าหน้าที่ตอบกลับรวดเร็วครบถ้วน

24

จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่หากมีการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและลงโทษอย่างรุนแรง เฉียบขาด

 

/

ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                                รวมทั้งสิ้น  24  โครงการ/กิจกรรม