รายงานงบทดลอง รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2561

 

                                                                                             

                                                                                                                            

 

                                                                                        

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  งบแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ

       ประจำเดือน มกราคม 2561

.........................................

 

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ ๙๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับ – จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอด้วย และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 12 การจัดทำรายงาน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ 75 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำทุกเดือน

                   ดังนั้น    เทศบาลตำบลแม่ยาว     จึงได้ปิดประกาศงบแสดงรายรับ – รายจ่ายและ  งบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2561   เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

                                                                            

                                                     พงษ์พันธ์  ต๊ะถา                                                                                                                                                           

                                                  (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-02-05-8416577 48 ครั้ง