ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง งบแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  งบแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 .........................................

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ ๙๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับ – จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอด้วย และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 12 การจัดทำรายงาน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ 75 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำทุกเดือน

                   ดังนั้น    เทศบาลตำบลแม่ยาว     จึงได้ปิดประกาศงบแสดงรายรับ – รายจ่ายและ  งบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2560   เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                                ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

                                                                                                                                                                                                                                                

                                      (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. งบรายรับ - รายจ่าย ฯ ประจ 57 ครั้ง