โครงการลดขึ้นตอนในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ในการพิจารณาสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546 นั้น

เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ดำเนินการตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะในการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาลดกระบวนขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการด้านงานทะเบียนราษฎร เพื่อความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ผู้มารับบริการ เทศบาลฯ จึงได้ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                       งานทะเบียนราษฎร  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลแม่ยาว 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-10-03-2223449 56 ครั้ง