ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง