ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-07-31-9836565 58 ครั้ง
2. 2017-07-31-3975753 63 ครั้ง
3. 2017-07-31-1757998 69 ครั้ง
4. 2017-07-31-3549917 64 ครั้ง
5. 2017-07-31-2589599 60 ครั้ง