การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

บทนำ

 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอันประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ตามระเบียบที่อ้างถึงยังกำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสร้างระบบติดตามและประเมินผลที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดำเนินงานตามแผน และบ่งชี้ผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่อย่างไร โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่วนการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย

          1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

          2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

          3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

          4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองสองคน

          5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

          โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผล  

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ยาว  ภายใต้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 – 2561 )  

ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตำบลแม่ยาว  ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                     ประชาชนมีความสุข  ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วม  ”

  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข   สังคม  กีฬา  การเกษตร  การศึกษา   เศรษฐกิจ   การรวมตัวของกลุ่มอาชีพต่างๆ  รณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                                                                                                                             2. พัฒนาทางด้านคมนาคม  สาธารณูปโภค  จัดระเบียบหมู่บ้าน  ตำบลให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย                  3. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยล้านนาและไทยภูเขา  ชนเผ่าต่างๆ                                                                        4. พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว  เช่น  ปรับปรุงภูมิทัศน์  อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  , สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ , ทำศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตำบล  ฯลฯ                                                                                                                            5. ส่งเสริมการปลูกป่า , ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ , จัดพิธีบวชป่า ,อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา        

1. ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้เพิ่มขึ้น

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีมาตรฐาน

3. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  และเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่

4. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐ  

5. พัฒนาระบบคมนาคมสาธารณูปโภค  ให้ทั่วถึงเชื่อมต่อทั่วทั้งตำบล

6. ส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธารณสุข  กีฬาและ    

   นันทนาการ

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์

8. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9. ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่ม อปพร. ตำรวจบ้าน อสม. สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน

    ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ได้รับผลกระทบ

10. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

11. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร

12. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล สำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

13. ส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

14. พัฒนาการใช้แหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอย                                                        

15. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

16. ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว

17. การบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

18. ปรับปรุงตลาดสด ส่งเสริมมาตรฐานตลาดน่าซื้อ และพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน

19. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

22. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉิน

23. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้านหลักและบ้านบริวาร

24. ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้อินเตอร์เน็ต

25. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการกองทุนต่างๆ

26. รับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้วางแผนการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทาง โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมงานด้านคมนาคมและการขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการคมนาคม ภายในจังหวัด

2. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภคตลอดจนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

2. สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

3. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม

4. สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เพื่อการยังชีพ

5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

10.ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

11.เสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

12.ส่งเสริมระบบการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาตำบล

13. พัฒนาความรู้ ส่งเสริมประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

6. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย สาหรับเด็กและเยาวชน ในการรับข่าวสาร เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

2. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน

4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร

6. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

7. ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

          แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน

3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด

6. พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านการบริหารงานทั่วไปของเทศบาล

8. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน

9. เสริมสร้างบทบาทและศักยภาพ ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น

2. เสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด ลดมลพิษและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

4. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า

สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

/userfiles/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2059%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%2014-56(%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C).xls