ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4

หนังสือที่ ชร 56001 (ส)/ว025 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม 2559 จึงความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว