ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

หนังสือที่ ชร 56001 (ส)/ว014 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2559 จึงความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว