ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

งบรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการตั้งชมรมเทศบาลตำบลแม่ยาว พ.ศ.2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบรับ จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลแม่ยาว ไตรมาส ที่ 2 งบ 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตาบลแม่ยาว ปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ