ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินของเทศบาลตำบลแม่ยาว จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง รายงานรับ จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อ่านข่าวต่อ

งบรับ จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบรับ จ่าย ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ