ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

ระบบหรือมาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง และงบรับ จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ

งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ

งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

อ่านข่าวต่อ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านข่าวต่อ