ข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองยาว

เทศบาลตำบลแม่ยาวให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย

เทศบาลตำบลแม่ยาวให้บริการ ฟรี wifi ให้กับประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรหัสหารใช้งา

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2559

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านข่าวต่อ

ให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณค่าใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านข่าวต่อ

แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙

อ่านข่าวต่อ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

อ่านข่าวต่อ