ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง งบแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ

โครงการลดขึ้นตอนในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560

อ่านข่าวต่อ

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ยาว พ.ศ. 2560

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ งบรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

อ่านข่าวต่อ

ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการปร

อ่านข่าวต่อ

เทศบาลตำบลแม่ยาวให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย

เทศบาลตำบลแม่ยาวให้บริการ ฟรี wifi ให้กับประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรหัสหารใช้งา

อ่านข่าวต่อ