ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินของเทศบาลตำบลแม่ยาว จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง รายงานรับ จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

อ่านข่าวต่อ