ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบรับ จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลแม่ยาว ไตรมาส ที่ 2 งบ 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตาบลแม่ยาว ปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

อ่านข่าวต่อ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

อ่านข่าวต่อ