ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ

งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

อ่านข่าวต่อ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง งบรับ จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

อ่านข่าวต่อ

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง งบรับ จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2561

อ่านข่าวต่อ