ข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงาน รับ จ่ายเงินสด งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561

อ่านข่าวต่อ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบ้านแคววัวดำ

อ่านข่าวต่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านข่าวต่อ

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2561

อ่านข่าวต่อ

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกกาคม 2561- กันยายน 2561)

อ่านข่าวต่อ

ระบบหรือมาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านข่าวต่อ

รายงานงบทดลอง และงบรับ จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ