การประชาสัมพันธ์การประชุมสภา เทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563