ขอปิดประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563