บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ 2562