บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ 2562