บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ 2562