บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ 2562