บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ 2562