บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2562